ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 3

Lanocreme

Lanocreme Vitamin E Cream 75g x 3 (EXP 16/02/2024)

Lanocreme Vitamin E Cream 75g x 3 (EXP 16/02/2024)

ราคาปกติ 248.00 ฿ THB
ราคาปกติ 750.00 ฿ THB ราคาช่วงลดราคา 248.00 ฿ THB
การลดราคา ขายหมดแล้ว
รวมภาษี

Expiring 16/02/2024

Lanocreme Vitamin E Cream 75g is a luxurious and nourishing skincare solution designed to revitalize and hydrate your skin. This rich and velvety cream is enriched with the powerful antioxidant properties of Vitamin E, known for its ability to protect the skin from free radicals and environmental stressors.

Key Features:

  1. Intensive Hydration: Lanocreme's Vitamin E Cream provides deep and lasting hydration, leaving your skin feeling soft and supple.

  2. Antioxidant Protection: Vitamin E, a natural antioxidant, helps defend the skin against environmental damage, promoting a healthier and more radiant complexion.

  3. Versatile Application: Suitable for both face and body, this cream is perfect for daily use, helping to soothe and moisturize dry or sensitive skin.

  4. Quick Absorption: The non-greasy formula ensures quick absorption, allowing you to enjoy the benefits of Vitamin E without any residue.

  5. Convenient Size: The 75g size is ideal for on-the-go hydration, fitting seamlessly into your daily skincare routine.

Pamper your skin with the rejuvenating properties of Lanocreme Vitamin E Cream. Whether you're looking to combat dryness, protect against environmental factors, or simply indulge in a moment of self-care, this cream is a delightful addition to your skincare regimen. Treat your skin to the luxury it deserves with Lanocreme's expertly crafted Vitamin E Cream in a convenient 75g size.

วัตถุดิบ

วิธีใช้

การส่งสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

ดูรายละเอียดทั้งหมด