นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. การเปิดกว้างและความโปร่งใส

สิ่งที่ออสซี่มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและเคารพและรักษาสิทธิ์ของคุณภายใต้หลักการความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย (APP) ที่มีอยู่ใน Privacy Act 1988 (Cth) ("Privacy Act") โดยการใช้เว็บไซต์นี้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา คุณตกลงและยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ ถือครอง และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย Something Aussie ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่มีตัวตนชัดเจน หรือสามารถตรวจสอบได้อย่างสมเหตุสมผลจากข้อมูลหรือความคิดเห็นนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวมจากคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และวันเกิดของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลยังรวมถึงข้อมูลเครดิต ข้อมูลเครดิตคือข้อมูลส่วนบุคคลหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณที่เกี่ยวกับเครดิตที่คุณได้รับหรือที่คุณสมัคร ข้อมูลเครดิตรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตที่สมัครหรือมอบให้คุณเพื่อวัตถุประสงค์ในประเทศ ครัวเรือน ส่วนบุคคลหรือการลงทุนอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้

3. ของสะสม

สิ่งที่ออสซี่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรมเท่านั้นและไม่ใช่ในทางที่ล่วงล้ำเกินสมควร หากทำได้อย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผล Something Aussie จะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณโดยตรงจากคุณเท่านั้น บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งสร้างความสนใจในตัวบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด แต่เฉพาะในกรณีที่คุณยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของคุณแก่ Something Aussie และมีเพียง Something Aussie เท่านั้นที่จะส่งการสื่อสารทางการตลาดถึงคุณโดยตรง เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่ว่าข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรสำหรับการทำงานและกิจกรรมของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกรวบรวมโดย Something Aussie ในหลายกรณี รวมถึงเมื่อคุณ:

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเราทางอีเมลหรือโทรศัพท์
 • เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา;
 • ยื่นคำร้องหรือใบสมัครที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Something Aussie; หรือ
 • สมัครเพื่อขายต่อกับ Something Aussie

บางสิ่งที่ออสซี่อาจทำข้อตกลงกับบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคคลที่สามที่ Something Aussie ได้ร่วมมือกับคุณเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ให้กับคุณโดยใช้แบรนด์ Something Aussie) เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ที่บุคคลที่สามแจ้งให้คุณทราบที่ เวลาของการรวบรวม ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกส่งไปยัง Something Aussie

หากคุณกำลังสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอบน somethingaussie.com.au, Something Aussie หรือพันธมิตรบุคคลที่สามของเราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครดิตเกี่ยวกับคุณอันเป็นผลมาจากการตรวจสอบเครดิตที่บุคคลที่สามดำเนินการเกี่ยวกับใบสมัครของคุณ .

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครดิตที่ออสซี่อาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ ได้แก่:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของคุณ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่คุณสมัครในปัจจุบัน ได้แก่ :
 • ข้อมูลประวัติการชำระคืน
 • ประเภทและจำนวนเครดิตที่ต้องการในแต่ละใบสมัคร
 • ข้อมูลผิดนัดและการชำระเงิน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาล
 • ข้อมูลคุณสมบัติด้านเครดิต ซึ่งเป็นข้อมูลการรายงานเครดิตที่หน่วยงานรายงานเครดิตมอบให้เรา และข้อมูลใดๆ ที่เราได้รับจากข้อมูลดังกล่าว

หากคุณต้องการไม่เปิดเผยตัวตนเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา อย่าลงชื่อเข้าใช้หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่อาจระบุตัวคุณ

สิ่งที่ออสซี่กำหนดให้บุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย ​​และสมบูรณ์ ณ เวลาที่รวบรวม

4. Something Aussie ทำอะไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ใดๆ ที่แจ้งให้คุณทราบในขณะที่ทำการเก็บรวบรวม เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับ เพื่อวัตถุประสงค์รองที่เกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผล และเพื่อวัตถุประสงค์ในการ:

 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ
 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีตราสินค้าของ Something Aussie ที่จัดหาโดยพันธมิตรบุคคลที่สามของเรา
 • ความต้องการการจัดการภายในของเรา
 • กิจกรรมทางการตลาดของเรา รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีตราสินค้าของ Something Aussie ที่จัดหาโดยพันธมิตรบุคคลที่สามของเรา
 • ตอบคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณส่งถึงเรา
 • การประเมิน ประมวลผล และจัดการใบสมัครของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ Something Aussie รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของคุณและความเสี่ยงของเรา
 • วัตถุประสงค์อื่นใดที่คุณยินยอม และ
 • การใช้งานใด ๆ ที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สิ่งที่ออสซี่อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

 • แก่บุคคลที่สามโดยปกติเรามีส่วนร่วมตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
 • องค์กรที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้หรือทำการตลาดโดย Something Aussie;
 • บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่คุณยินยอมให้ Something Aussie เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้; และ
 • บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมาย

6. การเข้าถึงและการจัดการ

คุณสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานข้อมูลบัญชีลูกค้าของเรา หรือขอให้แก้ไขโดยติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา ดูหัวข้อที่ 8: ข้อมูลการติดต่อ

บางสิ่งที่ออสซี่อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมซึ่งไม่เกินค่าใช้จ่ายในการดึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากฐานข้อมูลบัญชีลูกค้าของเรา สิ่งที่ออสซี่จะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการร้องขอ

หากคุณเชื่อว่า Something Aussie เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณไว้ในฐานข้อมูลบัญชีลูกค้าของเราที่ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด คุณอาจขอแก้ไขและเราจะตอบกลับคำขอของคุณภายใน เวลาที่เหมาะสม เราจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7. ยกเลิก / ยกเลิกการสมัคร

คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดจากเราได้ตลอดเวลา เว้นแต่คุณจะเลือกไม่รับ ความยินยอมของคุณในการรับการสื่อสารการตลาดทางตรงจากเราและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามรายละเอียดข้างต้น จะดำเนินต่อไป อีเมลการตลาดแต่ละฉบับของเราจะมีฟังก์ชันยกเลิกการสมัคร ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข่าวสารทางการตลาดในอนาคตทั้งหมดได้ ข้อความ SMS ทางการตลาดทั้งหมดของเราจะมีคุณลักษณะยกเลิกการสมัครด้วย นอกช่องทางเหล่านี้ คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลไป ที่ info@somethingaussie.com.au

8. การเปิดเผยข้อมูลข้ามพรมแดน

สิ่งที่ออสซี่อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้รับในต่างประเทศ (รวมถึงในฟิลิปปินส์ ฮ่องกง และนิวซีแลนด์) เพื่อช่วยเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณทั่วโลก

สิ่งที่ออสซี่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามที่อยู่นอกออสเตรเลียจะไม่ถูกจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยโดยผู้รับข้อมูลในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับออสเตรเลีย หลักการความเป็นส่วนตัว

9. ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิด APPs โดย Something Aussie โปรดติดต่อเราที่ info@somethingaussie.com.au เจ้าหน้าที่อาวุโสจะตรวจสอบคำร้องเรียนของคุณภายใน 5 วันทำการและตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมให้คำแนะนำว่าจะดำเนินการใดที่เป็นผลจากคำร้องเรียนของคุณ

10. เว็บไซต์ของ Something Aussie

เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเว็บไซต์ของ Something Aussie หรือไปยังเว็บไซต์ที่มีตราสินค้าส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยหนึ่งในพันธมิตรบุคคลที่สามของเรา คุณต้องจำไว้ว่าการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์หรือปราศจากข้อผิดพลาดเสมอไป นอกเหนือจากความรับผิดที่ไม่สามารถละเว้นได้ตามกฎหมาย สิ่งที่ออสซี่จะไม่รับผิดในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความปลอดภัยหรือการสูญเสียหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ

11. เบ็ดเตล็ด

บางสิ่งในออสซี่ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และการแก้ไขจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของ Something Aussie