ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 3

Lanocreme

Lanocreme Manuka Honey Face Cream 100g x 6 (EXP 26/03/2024)

Lanocreme Manuka Honey Face Cream 100g x 6 (EXP 26/03/2024)

ราคาปกติ $23.99 AUD
ราคาปกติ $99.00 AUD ราคาช่วงลดราคา $23.99 AUD
การลดราคา ขายหมดแล้ว
รวมภาษี

Expiring 26/03/2024

Introducing Lanocreme Manuka Honey Face Cream in a generous 100g size – a lavish skincare treat that combines the natural goodness of Manuka Honey, enriched with Propolis and Hydraluronic Acid. This face cream is a delightful fusion of premium ingredients crafted to nourish, rejuvenate, and promote a radiant complexion.

Key Features:

  1. Manuka Honey Infusion: Renowned for its exceptional healing and moisturizing properties, Manuka Honey is a star ingredient that helps soothe and revitalize the skin.

  2. Intense Hydration: Lanocreme's Face Cream provides a burst of hydration, leaving your skin feeling deeply moisturized and replenished.

  3. Nourishing Formula: Enriched with a blend of natural oils and extracts, this face cream supports skin elasticity and promotes a smoother, more supple appearance.

  4. Daily Rejuvenation: Suitable for everyday use, this face cream is designed to be a vital part of your daily skincare routine, delivering a boost of nourishment and hydration.

  5. Generous Size: The 100g jar ensures you have an ample supply of this luxurious face cream, allowing you to indulge your skin in the benefits of Manuka Honey regularly.

Treat your skin to the luxurious care it deserves with Lanocreme Manuka Honey Face Cream. Whether you're looking to combat dryness, enhance your skin's natural radiance, or simply enjoy a moment of self-pampering, this face cream is your go-to solution. Experience the magic of Manuka Honey in every application and let Lanocreme elevate your skincare routine to new heights.

วัตถุดิบ

วิธีใช้

การส่งสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

ดูรายละเอียดทั้งหมด